Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. NajTrade s.r.o. so sídlom Húskova 31, 040 23 Košice, IČO: 50590502, DIČ: 2120382396, Neplatca DPH ve vztahu ke svým zákazníkům vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky. VOP upravují právní vztahy mezi NajTrade s.r.o. a třetími osobami, jako její klienty, týkající se poskytování služeb NajTrade s.r.o. VOP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi NajTrade s.r.o. a klientem a jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetové stránce www.dolce-gusto-kapsule.sk/obchodne-podmienky.

1.2. VOP jsou závazné pro všechny Smluvní strany, tj účastníků právního závazkového vztahu a vycházejí ze všeobecně závazných předpisů platných na území České republiky, jako například Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Autorský zákon, mezinárodní smlouvy, dohody a zvyklosti.

 

2. Definice základních pojmů

2.1. Tyto VOP rozlišují následující základní pojmy:

- "Prodávající" - je osoba, která prostřednictvím svého internetového obchodu, dále jen "eshopu" nabízí k prodeji zboží nebo služby třetí osobě, dále jen "Kupující", a tento prodej se realizuje prostřednictvím kupní smlouvy uzavřené na dálku.

- "Kupující" - je každý návštěvník eshopu, který prostřednictvím eshopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání, či povolání.

- "Smluvní strany" - je společné pojmenování Prodávajícího a Kupujícího.

- "Eshop" - je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

- "Zboží nebo služba" - jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách eshopu.

- "Objednávka" - vzniká potvrzením procesu objednávání v eshopu výběrem zboží nebo služeb Kupujícím, včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

2.2. Tyto VOP upravují průběh obchodu, který probíhá mezi Prodávajícím a Kupujícím, který začíná v okamžiku odeslání závazné objednávky a končí okamžikem převzetí zboží a zaplacením za zboží.

2.3. Odesláním závazné objednávky vzniká mezi Prodávajícím a Kupujícím dále jen "Strany" závazkový-právní vztah, který se řídí platným právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku, z.č. 40/1964 Sb., Obchodního zákoníku, z.č. 513/1991 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, z.č. 102/2014 Sb.

 

3. Způsob prodeje zboží

3.1. Kupující si vybere zboží v eshopu Prodávajícího.

3.2. Kupující v případě zájmu o koupi zboží vyplní závaznou Objednávku, čili objednávkový formulář, který se nachází v eshopu, a tím si zboží objedná.

3.3. Objednání zboží vzniká následně po potvrzení závazné Objednávky Prodávajícím. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v Objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží či služby.

3.4. Kupující zasláním objednávky souhlasí se zněním všeobecných obchodních podmínek a reklamačních podmínek tak s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro Kupujícího - spotřebitele závaznou.

3.5. Potvrzením Objednávky vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi Smluvními stranami, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

3.6. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží před převzetím zboží, nebo během převzetí zboží, v závislosti na zvoleném způsobu platby za zboží.

 

4. Práva a povinnosti Smluvních stran

4.1. Kupující je povinen:

- Převzít objednané zboží,

- Zaplatit za zboží dohodnutou úplatu Prodávajícímu, buď před převzetím zboží, nebo během samotného převzetí zboží v závislosti na dohodnutého způsobu platby,

- Překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání,
- Plně uznávat elektronickou komunikaci především prostřednictvím eshopu, pomocí emailové komunikace a telefonické komunikace.
4.2. Prodávající je povinen:

- Dodat Kupujícímu zboží v požadované kvalitě, množství av dohodnuté ceně,

- Spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat Kupujícímu všechny dokumenty náležející ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka,

- Poskytnout Kupujícímu potřebnou součinnost při výběru zboží a při samotném nákupu zboží av případě nespokojenosti Kupujícího se zbožím vyřídit reklamaci zboží.

 

5. Platební podmínky

5.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží prostřednictvím nabízených způsobů platby v objednávce: dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

5.2. Cena zboží je určována podle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.

 

6. Dodací podmínky

6.1. Objednané zboží bude odeslán Kupujícímu zvoleným způsobem (poštou, kurýrem nebo osobně).

6.2. Prodávající dodá zboží Kupujícímu v nejkratší možné době, obvykle do 7 dnů od vystavení objednávky. Kupující bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek mají orientační charakter.

6.3. V případě, že Prodávající není schopen dodat Kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, uvědomí Prodávající o této věci v co nejkratším čase Kupujícího a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.

6.4. Za doručení objednaného zboží Prodávající účtuje přepravní náklady ve výši v závislosti na vybraném způsobu přepravy podle aktuálních ceníků přepravců.

6.5. Povinnost Prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním Kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání k přepravě dopravci (přepravní službě) na místo určení.

 

7. Zrušení objednávky ze strany Prodávajícího

7.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a nedohodne se s Kupujícím na náhradním plnění.

7.2. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

 

8. Právo Kupujícího vrátit zboží bez udání důvodu a poučení Kupujúceho- spotřebitele

8.1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

8.2. Spotřebitel je povinen, jestliže toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy doporučujeme využít tiskopis: Odstoupení od kupní smlouvy, které je třeba doručit nám na adresu NajTrade s.r.o., Húskova 31, 040 23 Košice.

8.3. Zboží nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

8.4. Prodávající eshopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst.3) zákona č. 102/2014 Z.z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo pokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

8.5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

8.6. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro zboží a služby, který jsou vymezeny v § 7 ods.6 písm. a) až 1) zákona č.102 / 2014 Z.z.

8.7. Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

8.8. Vrácené zboží nesmí být používán ani nijak poškozen. Vrácené zboží musí být kompletní včetně původního balení.

 

9. Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

9.1.Záručná doba na zboží je 24 měsíců. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího.

9.2. Pro uplatnění reklamace zboží je Kupující povinen spolu s vadným zbožím zaslat Prodávajícímu i podepsanou žádost o reklamaci, která obsahuje popis chyby. Pro uznání reklamace je nutné doložit i kopii faktury.

9.3. Reklamované zboží musí být kompletní, s příslušenstvím, s návodem a originálním obalem (původní krabice).

9.4. Reklamace bude vyřešena během zákonné lhůty v rozsahu 30 dnů od obdržení žádosti o reklamaci.

9.5. Záruční doba na zboží zaniká v případech, že k chybě došlo nesprávným zacházením s výrobkem, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do výrobku. Ze záruky jsou také vyjmuty vady výrobku způsobené živelnou pohromou.

9.6. Kupující hradí poštovné náklady na zaslání zboží na reklamaci.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Prodávající neposkytuje osobní údaje Kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.

10.3. Prodávající od Kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

10.4. Osobní údaje Prodávajícího jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení jeho objednávky.

10.5. Prodávající je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracované v bezpečnostní směrnici.

10.6. Pokud Kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v eshopu pro marketingové účely, současně souhlasil se zasíláním především emailových zpráv na kontaktní emailovou adresu, nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

10.7. Svůj souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto údaje Prodávající okamžitě blokuje nebo likviduje. Prodávající Vámi poskytnuté osobní údaje takto nebude používat pro marketingové účely.

10.8. Pokud Kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v eshopu, současně s registrací ve věrnostním programu souhlasil se shromažďováním získaných osobních údajů, včetně informací o objednávkách za účelem poskytování slev.

10.9. Svůj souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž Prodávající tyto údaje okamžitě blokuje nebo likviduje. Prodávající Vámi poskytnuté osobní údaje takto nebude používat ve věrnostním programu.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek řídí příslušnými právními předpisy ČR. Ve věcech, které nelze řešit těmito obchodními podmínkami, se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

11.2. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem av celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

V Košicích dne 28.12.2015